Bransjeorganisasjoner

Svenska Elektro- O Dataingenjörers Riksförening

Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening (SER) är en sammanslutning av elektro- och dataingenjörer representerar hela den svenska elektro- och dataingenjörskåren. Enligt stadgarna ska SER stimulera informations- och erfarenhetsutbyte, verka för medlemmarnas yrkeskunskap och ansvarskänsla. Dessutom ska SER främja elektro- och datateknikens samhällsnyttiga utveckling.

Sveagatan 25

SE-761 44 Norrtälje

Telefon: 08-55606142
Faks:

Norrtälje

Svenska Förpackningsgillet

Förpackningsgillet, SFG eller Gillet som det ibland kallas, grundades 1973 och är ett professionellt nätverk för människor som i sitt yrke på det ena eller andra sättet berörs av förpackningsfrågor.

Skogsgläntan 7

SE-142 52 Skogås

Telefon: 0768-767055
Faks:

Skogås

Svenska Gjuteriföreningen

Svenska Gjuteriföreningen är en branschorganisation för gjuterier, leverantörer och företag som använder gjutna komponenter i sina produkter eller processer.

Box 445

SE-551 16 Jönköping

Telefon: 036-301200
Faks: 036-166866

Jönköping

Svenska Institutet för Standarder

SIS, Swedish Standards Institute, är en medlemsbaserad, ideell förening som är specialiserad på nationella och internationella standarder. SIS är marknadsledande på standarder i Sverige och kännetecknas av affärsmässighet, kunnighet och öppenhet i relationen med kunder, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners.

Box 45443

SE-104 31 Stockholm

Telefon: 08-55552000
Faks: 08-55552001

Stockholm

Svenska Kartongförpackningsföreningen

Svenska Kartongförpackningsföreningen är en branschförening för företag som tillverkar kartongförpackningar. Föreningen bildades 1951 och dess ändamål är bl a att främja branschens ekonomiska och tekniska utveckling.

Box 55525

SE-102 04 Stockholm

Telefon: 036-160220
Faks:

Stockholm

Svenska Kemisamfundet

Kemistsamfundet är en livaktig ideell förening, öppen för alla som är intresserad av kemi. Ändamålet är att befordra utvecklingen av kemin och dess tillämpningar.

Wallingatan 24 Iii

SE-111 24 Stockholm

Telefon: 08-4115260
Faks: 08-106678

Stockholm

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

Gustavslundsvägen 135

SE-167 51 Bromma

Telefon: 08-51254950
Faks: 08-51254999

Bromma

Svenska Mekanisters Riksförening

Svenska Mekanisters Riksförening är en sammanslutning av civilingenjörer, högskoleingenjörer, ingenjörer med god arbetslivserfarenhet och teknologer med maskin-, energi- eller transportteknik som huvudsakliga intresseområden. Föreningens målsättning är att främja den tekniska utvecklingen, att driva kunskapsspridning, att erbjuda ett intressant nätverk samt att verka för kamratlig samvaro medlemmarna emellan. SMR arbetar även för att påverka utbildningen vid de tekniska högskolorna.

Skolvägen 20

SE-135 55 Tyresö

Telefon: 08-6679320
Faks:

Tyresö

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen, SPCI, är i grunden en kamratförening som har till uppgift att främja teknisk utveckling inom svensk industri för tillverkning av massa, papper och kartong samt inom industrier med anknytning till branschen såsom grafisk industri och förpacknings-, förädlings- och konverteringsindustri samt skoglig verksamhet.

Box 5515

SE-114 85 Stockholm

Telefon: 08-7838400
Faks: 08-6617344

Stockholm

Svenska Solskyddsförbundet

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen.

Stora Åvägen 21

SE-436 34 Askim

Telefon: 0515-10554
Faks: 0515-10503

Askim

Svenska Transportarbetareförbundet

Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO. Förbundet grundades som ett renodlat hamnarbetarförbund, och än idag organiserar vi arbetare i hamnen. Därutöver har vi medlemmar ur en rad olika branscher och yrkesområden inom transportnäringen. Transports uppgift är att se efter medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Dessutom ska förbundet arbeta för politisk, social och ekonomisk demokrati.

Box 714

SE-101 33 Stockholm

Telefon: 08-7237700
Faks: 08-240391

Stockholm

Svenska Wellpappföreningen

Svenska Wellpappföreningen (SWIF) bildades 1954 och är en branschförening för wellpappindustrin. Föreningens uppgift är att främja branschens utveckling, bland annat genom att bevaka branschintressen inom ekonomi, teknik och miljö. Ett arbete som sker i samarbete med branschföreningar i andra länder. Vidare arrangerar föreningen i viss utsträckning seminarier och yrkesutbildningar, exempelvis i tryckteknik och stansning.

Klara Norra Kyrkogata 31

SE-111 22 Stockholm

Telefon: 08-50893800
Faks:

Stockholm

Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Box 5027

SE-102 41 Stockholm

Telefon: 08-50557700
Faks: 08-50557705

Stockholm

Sveriges Ingenjörer

Vi är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer och en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

Box 1419

SE-111 84 Stockholm

Telefon: 08-6138000
Faks: 08-7967102

Stockholm

Sveriges Stenindustriförbund

Sveriges Stenindustriförbund, STEN, är en branschorganisation för stenindustrin. Medlemmarna är företag i alla led från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter. Dessutom har vi konsulter och leverantörer till branschen som medlemmar.

Industrigatan 6

SE-291 36 Kristianstad

Telefon: 044-209780
Faks: 044-209675

Kristianstad

Sveriges Transportindustriförbund

Transportindustriförbundet är ett branschförbund inom TransportGruppen och Svenskt Näringsliv. Vi organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige och representerar dessa inför myndigheter och andra organisationer.

Box 5384

SE-102 49 Stockholm

Telefon: 08-7627100
Faks:

Stockholm

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag.

Box 7248

SE-103 89 Stockholm

Telefon: 08-7535400
Faks: 08-7556001

Stockholm

Svetskommissionen

Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Grev Turegatan 12 A

SE-114 46 Stockholm

Telefon: 08-12030400
Faks:

Stockholm

Syf (Svensk Ytbehandlings Förening)

Den kemiska och elektrolytiska ytbehandlingsindustrins branschorganisation.

Box 71

SE-501 13 Borås

Telefon: 0302-18586
Faks:

Borås

Säljarnas

Säljarnas är ett partipolitiskt oberoende yrkesförbund med fackliga rättigheter som inte är kopplat till något politiskt parti eller anslutet till någon centralorganisation. Vi är en ideell organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna.

Alströmergatan 9 1tr

SE-112 47 Stockholm

Telefon: 08-6170200
Faks:

Stockholm

Transportbandföretagens Riksförbund

Transportbandföretagens Riksförbund, TBR, är en rikstäckande branschorganisation för företag som tillhandahåller, levererar, servar och reparerar transportband. TBR:s främsta uppgift är att utveckla och företräda medlemsföretagens intressen inom ovanstående och närliggande verksamheter, allt i syfte att få fram bättre produkter och service till sina kunder.

Box 22307

SE-104 22 Stockholm

Telefon: 08-4401174
Faks: 08-4401171

Stockholm

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Box 1826

SE-171 26 Solna

Telefon: 08-7345200
Faks: 08-7345202

Solna

Trä- & Möbelföretagen

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige.

Box 55525

SE-102 04 Stockholm

Telefon: 08-7627250
Faks: 08-7627224

Stockholm

TTF- Forum För Logistik

TTF – Forum för Logistik är en ideell sammanslutning inom områdena logistik, materialhantering, infrastruktur, transporter, trafik och förpackningar. Medlemskapet är personligt. TTF:s huvudsyfte är att främja erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och att verka som opinionsbildare i frågor inom föreningens verksamhetsområden. Konferens- och serviceverksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget TTF Service AB.

Warfvinges väg 29

SE-112 51 Stockholm

Telefon: 08-329839
Faks:

Stockholm

Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund.

SE-105 32 Stockholm

Telefon: 08-50415000
Faks: 08-6185051

Stockholm

VVS-Fabrikanternas Råd

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Rådets målsättning är att vara den naturliga instans dit medlemmar, myndigheter och marknaden vänder sig för aktuell information om branschen.

Box 70432

SE-107 25 Stockholm

Telefon: 08-241480
Faks: 08-243636

Stockholm

VVS-Företagen

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet, tre viktiga hörnstenar i den verksamhet som utgör våra medlemsföretags vardag.

Box 17154

SE-104 62 Stockholm

Telefon: 08-7627600
Faks:

Stockholm

Återvinningsindustrins Branschförening

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.

Box 5501

SE-114 85 Stockholm

Telefon: 08-7838340
Faks:

Stockholm

Akava ry

Akava är en centralorganisation bestående av 35 medlemsförbund, som tillsammans samlar över en halv miljon högutbildade. Man kan ansluta sig till ett Akavaförbund utgående från studieområde, examen och yrke eller tjänsteställning. Akavaförbunden hjälper sina medlemmar i alla skeden av yrkesbanan. De ger bland annat råd i arbetsavtals- och lönefrågor.

Rautatieläisenkatu 6

FI-00520 Helsinki

Telefon: 0207489400
Faks: 09142595

Helsinki

Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf

Ammattiliitto Pro on suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto. Pro on suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva ja vastuullinen vaikuttaja. Sen toiminta perustuu laajaan jäsenkuntaan ja vakaaseen talouteen.

PL 183

FI-00181 Helsinki

Telefon: 09172731
Faks: 0917273330

Helsinki