Bransjeorganisasjoner

Fremia

KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer.

Box 16355

SE-103 26 Stockholm

Telefon: 08-7025400
Faks:

Stockholm

Föreningen Byggföretagen i Sverige

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med bygg-, anläggnings- och specialföretag som medlemmar. Förbundet har till ändamål att främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och som näringsidkare inom byggindustrin. I sådant syfte har förbundet särskilt att driva för medlemsföretagen gemensamma frågor samt att verka för väl fungerande lönebildnings- och regelsystem på arbetsmarknaden.

Box 5054

SE-102 42 Stockholm

Telefon: 08-6985800
Faks: 08-6985900

Stockholm

Föreningen Installatörsföretagen

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Sedan 1906 har vi på EIO arbetat med att stärka medlemsföretagens och elteknikbranschen konkurrenskraft. Det gör vi genom att driva frågor där EIO och medlemsföretagen gemensamt kan nå längre än vad en enskild medlem kan. EIO bedriver till exempel lobbyverksamhet och opinionsbildning och organisationen är remissinstans i viktiga frågor som rör branschen.

Box 17154

SE-104 62 Stockholm

Telefon: 08-7627567
Faks: 08-6688617

Stockholm

Föreningen Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

BOX 5518

SE-114 85 Stockholm

Telefon: 08-7838400
Faks: 08-6117122

Stockholm

Föreningen Svensk Betong

Svensk Betong är samlingsplatsen för dig som älskar betong. Både för dig som tillverkar betong och för dig som bygger med den. Enkelt uttryckt är vår uppgift att jobba för betongens bästa. Lyfta alla dess fördelar – fördelar som vi och våra medlemmar känner till, men kanske inte vår omgivning. Vi ska vara en kunskapsförmedlare. Påverka debatten och samhällsbyggandet. Vi vill att fler ska inse hur överlägsen betongen är när livscykelperspektivet är avgörande.

Box 703

SE-182 11 Danderyd

Telefon: 08-807710
Faks:

Danderyd

Föreningen Svensk Form

Svensk Form är en ideell medlemsförening med uppdrag från regeringen att främja svensk design, både nationellt och internationellt. Det gör vi genom vår egen verksamhet och genom att delta i många olika samarbeten. Sedan 2012 har vi ett modeuppdrag som innebär att vi kan stötta mindre modemärken i etableringen i Sverige och utomlands.

Box 204

SE-101 24 Stockholm

Telefon: 08-4633130
Faks:

Stockholm

Företagarförbundet Fria Företagare

Företagarförbundet Fria Företagare är en partipolitiskt obunden intresseorganisation för landets småföretagare, främst med fokus på de med färre än tio anställda. Vi har en enda uppgift – att förbättra villkoren för de svenska småföretagen och erbjuda våra medlemmar kvalificerade medlemstjänster och ett stort utbud av förmåner.

Box 1132

SE-262 22 Ängelholm

Telefon: 020-760761
Faks: 0431-83185

Ängelholm

Företagarna

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Rådmansgatan 40

SE-113 57 Stockholm

Telefon: 08-4061700
Faks: 08-245526

Stockholm

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att just förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Återvinning ska vara enkelt. Vår vision är att det ska vara lätt att göra rätt, för konsument som producent, baserat på den principiella metod riksdagen antog redan 1993 där man lägger miljöansvaret på den som producerar en vara - där producenterna är skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumenternas slutanvändning. Verksamheten bygger på regeringens förordningar om producentansvar för förpackningar och tidningar.

Box 17033

SE-104 62 Stockholm

Telefon: 08-56614400
Faks: 08-56614440

Stockholm

Gnosjöandans Näringsliv

Gnosjöandans Näringsliv är en ideell förening som har till uppgift att i första hand samla och samordna medlemmarnas intressen, skapa forum för diskussioner och utbyte samt vara en länk mellan företagen och kommunen med flera.

Box 502

SE-335 28 Gnosjö

Telefon: 070-6926100
Faks:

Gnosjö

Grafiska Företagens Förbund

Grafiska Företagen är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet.

Box 55525

SE-102 04 Stockholm

Telefon: 08-7626800
Faks: 08-7627224

Stockholm

IF Metall

IF Metall organiserar medlemmar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

SE-105 52 Stockholm

Telefon: 08-7868000
Faks: 08-248674

Stockholm

IMAPS Nordic

The Nordic chapter of IMAPS, the International Microelectronics and Packaging Society, is a non-profit society for companies and institutions involved in electronics packaging and production. The society is committed to the spreading of knowledge and information in its field.

SE-

Telefon:
Faks:

Informationstekniska standardiseringen ITS

Sveriges regering har utsett Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen (ITS), Svensk Elstandard (SEK) och Swedish Standards Institute (SIS), som svenska standardiseringsorgan. ITS ansvarar för telekommunikationsområdet.

Box 1284

SE-164 29 Kista

Telefon: 070-3009542
Faks: 08-4441430

Kista

Itf Automation

ITF är en ideell branschförening med medlemmar inom process- och verkstadsindustrin, universitet och högskolor, myndigheter och leverantörer.

Nybrogatan 30

SE-852 36 Sundsvall

Telefon: 08-6613002
Faks:

Sundsvall

KNX Sweden

KNX är den världsomfattande standarden för hem- och fastighetskontroll. Föreningens uppdrag är att säkra marknadens erkännande av KNX Association, dess medlemmar och deras produkter som den drivande kraften för att marknaden ska få upp ögonen för smarta lösningar i byggnader och fastigheter samt öka mängden av dessa. KNX Association med standarden KNX är en generator för affärsmöjligheter.

Box 752

SE-251 07 Helsingborg

Telefon: 0734-330250
Faks:

Helsingborg

Mekanföretagen

Stål- och Mekangruppen är en branschförening för de mindre och medelstora företagen inom verkstadsindustrin. Föreningen är en branschorganisation inom Svensk Industriförening Sinf.

Box 22307

SE-104 22 Stockholm

Telefon: 08-4401170
Faks:

Stockholm

Möbel & Interiörföretagens Branschorganisation

Mibo arbetar aktivt för en kvalitetsuppfattning som bygger på design, material och yrkesskicklighet. Mibo verkar målmedvetet för att stimulera ett ökat intresse för en positiv attityd till internationell design. Mibo lägger huvudvikten på kreativa idéer, kunskap och kompetens – tillgångar som Mibo utvecklar för att tillfredsställa dagens och morgondagens konsumenters behov och önskemål.

Gamlestadsvägen 20 A

SE-415 02 Göteborg

Telefon: 08-6406637
Faks:

Göteborg

Möckelnföretagen

Vår målsättning är att föreningen MöckelnFöretagen genom nätverkande, information till och från när 300 medlemsorganisationer och i samverkan med andra aktörer i regionen, ska främja utvecklingen av näringslivet och därigenom bidra till att skapa tillväxt.

Gammelbackavägen 4 B

SE-691 51 Karlskoga

Telefon: 0586-216580
Faks:

Karlskoga

Nordiskt Vägforum, svenska avdelningen

NVF:s svenska avdelning leds av en styrelse med representanter för företag och myndigheter som verkar inom NVF:s område och verkar för utveckling och samarbete, med de nordiska länderna inom väg-, vägtrafik- och vägtransportsektorerna.

c/o VTI

SE-581 95 Linköping

Telefon: 013-204332
Faks:

Linköping

Prevent

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Prevent vill inspirera och stödja arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete. Det gör vi genom att informera om arbetsmiljöfrågor, utbilda och genomföra seminarier runt om i landet samt ta fram enkla och användbara produkter och metoder.

Box 20133

SE-104 60 Stockholm

Telefon: 08-4020200
Faks: 08-4020250

Stockholm

Samhällsbyggarna

Samhällsbyggarna är en branschövergripande ideell nätverksorganisation. Föreningen bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av ASPECT (Lantmätarnas- och Fastighetsekonomernas Riksföreningar) samt SVR (Väg- och Vattenbyggarnas Riksförbund). Våra medlemmar är i huvudsak civil- och högskoleingenjörer med samhällsbyggnadsinriktning samt studenter från dessa högskoleutbildningar. Samhällsbyggarna är ett nationellt nätverk som är unikt i sin bredd och med sin spetskompetens inom samhällsbyggnadsområdets alla delar.

Box 541

SE-101 30 Stockholm

Telefon: 08-54521750
Faks:

Stockholm

SBR Byggingenjörerna

SBR Ingenjörerna (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) är en ideell yrkesorganisation. Vi utvecklar ingenjörers kompetens och kvaliteten i deras arbetet. Vi främjar också kontakter och erfarenhetsutbyte ingenjörer emellan samt erbjuder medlemsförmåner. Vidare marknadsför vi våra medlemmar.

Gävlegatan 15

SE-113 30 Stockholm

Telefon: 08-4621790
Faks: 08-6422033

Stockholm

SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är av regeringen utsedd som svensk standardiseringsorganisation och fastställer sedan den 1 januari 2001 svensk standard inom sitt område.

Box 1284

SE-164 29 Kista

Telefon: 08-4441400
Faks: 08-4441430

Kista

Silf - Sveriges Inköps- och Logistikförbund

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, offentlig upphandling, logistik, förhandling och juridik.

Kistagången 2

SE-164 40 Kista

Telefon: 08-7521670
Faks:

Kista

SPT Association

SPT är en nordisk branschorganisation för företag som arbetar med byggnation, installation, service och underhåll av drivmedelsanläggningar.

David Bagares gata 7

SE-111 38 Stockholm

Telefon: 0708-326000
Faks:

Stockholm

Stema - Swedish Tooling Engeneering and Machining ASsociation

Svenska Form- och Pressverktygsföreningen startade 1963 och är en branschförening inom Svensk Industriförening, Sinf, vars medlemmar till övervägande del tillverkar och servar form- och pressverktyg. Vissa medlemsföretag levererar också standarddetaljer för verktyg.

Box 22307

SE-104 22 Stockholm

Telefon: 08-4401183
Faks:

Stockholm

Svensk Handels Arbetslöshetskassa SHA

A-kassa för företagare.

Box 4347

SE-102 67 Stockholm

Telefon: 08-50647100
Faks: 08-50647140

Stockholm

Svensk Industriförening

Sinf är din företagsresurs. När du har ett problem som propsar på en lösning, då har vi en lösning. Anpassad till företagets förutsättningar, ambitioner och mål. Levererad personligen, snabbt och enkelt. Som om vi satt i rummet intill. Vi prioriterar företagsnyttan och vill alltid gynna din affär. Tillsammans med oss kan det plötsligt visa sig att du behöver nyanställa istället för att friställa. Vi verkar inom affärsmannaskap, affärsutveckling, arbetsrätt och affärsjuridik för att göra företagare tryggare, förhandla fram starka avtal och skapa nya möjligheter. Våra medlemmar söker valfrihet, handlingsfrihet och nya vägar. Tillsammans tar vi företagandet dit där framtiden finns.

Box 70476

SE-107 26 Stockholm

Telefon: 08-4401170
Faks: 08-4401171

Stockholm

Svensk Plastindustriförening, SPIF

Intresseorganisation för de mindre och medelstora företagen inom plastbearbetande industri. Verksamheten är i första hand inriktad på att tillfredställa medlemsföretagens behov av service och information i företagar- och branschfrågor. Juridisk hjälp och biträde vid förhandlingar, service i arbetsrättsliga frågor, information om nya lagar och förordningar samt ekonomisk rådgivning är några av föreningens viktigaste funktioner. I branschfrågor bevakar föreningen branschens intressen på gängse sätt genom besvarande av remisser från myndigheterna och genom deltagande i både svenskt och internationellt samarbete.

Eldrörsgatan 1

SE-591 51 Motala

Telefon: 08-4401170
Faks: 08-4401171

Motala