Bransjeorganisasjoner i Norge

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Pb 4720 Sluppen

NO-7468 Trondheim

Telefon: 81548222
Faks: 73199701

Trondheim

Den Norske Dataforening

Den Norske Dataforening (DND) er Norges største IT-faglige forening – et åpent, frittstående forum av og for IT-profesjonelle og avanserte IT-brukere. Dataforeningen skal være et samlende fagmiljø for utøvere og brukere av IT-fagene. Foreningens mange fora og arrangementer skal være den foretrukne møteplass for styrking av egen kompetanse og for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling med likesinnede.

Møllergata 24

NO-0179 Oslo

Telefon: 22364880
Faks: 22363701

Oslo

Elektro og Energi / Norsk Industri

Bransjeforeningen ivaretar fellesinteressene for medlemsbedrifter og bidrar til å skape et godt bransjemiljø.

Pb 7072 Majorstuen

NO-0306 Oslo

Telefon: 23088844
Faks:

Oslo

Elektronikk Industri Foreningen

Elektronikk Industri Foreningen – EIF – er en bransjeforening for norskbaserte bedrifter som driver elektronikkrelatert virksomhet som i hovedsak retter seg mot det profesjonelle marked, enten som importør, produsent eller utvikler.

Postboks 1834 Vika

NO-0123 Oslo

Telefon: 22424010
Faks: 22424040

Oslo

EPS-gruppen

EPS-gruppen består av foretak som produserer og leverer EPS-produkter. De viktigste produktområdene er isolasjonsprodukter til bygg og anlegg, emballasje til fisk og andre næringsmidler samt formstøpte spesialprodukter. EPS-gruppen er organisert som en bransjegruppe i Norsk Industri, som igjen er en del av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Pb 7072 Majorstuen

NO-0306 Oslo

Telefon: 23088800
Faks: 23088898

Oslo

Maritim / Norsk Industri

Foreningen skal sikre maritim industri gjennomslagskraft overfor bl.a. myndigheter og virkemiddelapparatet. Bransjen generelt skal fremstå med tyngde og troverdighet i diskusjoner om rammebetingelser og konkurranseevne. Utfordringen er å få fokus på og synliggjøre viktige saker, arbeide langsiktig og få bedre koordinering av begrensede ressurser for å realisere målene.

Pb 7072 Majorstuen

NO-0306 Oslo

Telefon: 41514790
Faks:

Oslo

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Pb 5672 Sluppen

NO-7485 Trondheim

Telefon: 03400
Faks: 73580501

Trondheim

Møbelagentenes Landsforbund

Formål er å verne om møbelagentenes anseelse, fremme møbelagentenes felles interesser og medvirke til lojalt, tillitsfult og possitivt samarbeid blandt møbelagentene.

Myrane 24

NO-6220 Straumgjerde

Telefon: 90943728
Faks: 70254050

Straumgjerde

NHO Transport

NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverforening for norske transportselskaper. Foreningens medlemmer er busselskaper, aktører innenfor skinnegående persontransport, taxiselskaper og godsbedrifter.

Postboks 5477 Majorstuen

NO-0305 Oslo

Telefon: 23088600
Faks: 23088601

Oslo

Norden Nordic Innovation

Nordisk Innovation er en nordisk institusjon som jobber for å stimulere til handel og innovasjon på tvers av landegrensene. Organisasjonen er underlagt Nordisk ministerråd og er en sentral aktør i implementeringen av det nordiske partnerskapsprogrammet for handels-, industri- og innovasjonssamarbeid.

Stensberggata 25

NO-0170 Oslo

Telefon: 47614400
Faks: 22565565

Oslo

Nordisk Vegforum NVF, Det norske avdelingsstyret

Nordisk vegforum (NVF), tidligere Nordisk Vegteknisk Forbund, ble grunnlagt i 1935 og har som formål å fremme utvikling innen veg-, vegtrafikk- og vegtransportsektoren gjennom samarbeid mellom fagfolk i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige.

c/o Statens vegvesen Vegdirektoratet, Pb 8142 Dep

NO-0033 Oslo

Telefon: 22073262
Faks: 22073265

Oslo

Norsk forening for industriens patentingeniører

NIP er en nettverks- og interesseforening for personer i norsk næringsliv som har en yrkesmessig beskjeftigelse med saker vedrørende immaterielle rettigheter. Foreningen tar også opp bedriftsmedlemmer som ønsker å støtte foreningens arbeid. Foreningens formål er å fremme formidlingen mellom foreningens medlemmer av nyheter, opplysninger og erfaringer, å arbeide for gode vilkår og god etikk i yrkesmessige anliggender samt å fremme synet til norske næringslivsinteresser innen immaterielle rettigheter. Foreningen arbeider også for at faget skal få større innpass ved høgskoler og universiteter, og har et løpende samarbeid med eksisterende foreninger og myndigheter innenfor samme området.

Pb 2312 Solli

NO-0201 Oslo

Telefon: 22947550
Faks:

Oslo

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) ble startet høsten 1986 av en gruppe på 8 personer som så et behov for en samlende forening for alle personer som jobber med prosjektering av stålkonstruksjoner. NFS's formål er å arbeide for utvikling av stålkonstruksjonsteknikken og fremme bruken av stål som konstruksjonsmateriale. NFS er en selvstendig og ideellfaglig organisasjon.

c/o Tekna, Pb 2312 Solli

NO-0201 Oslo

Telefon: 22947550
Faks:

Oslo

Norsk Industri møbel+interiør

Norsk Industri møbel+interiør er en bransjeforening som arbeider for å styrke konkurransekraften til medlemmene i møbel- og innredningsbransjen, samt tale medlemmenes sak overfor myndighetene. Det innbefatter å bidra til å øke avsetningsmuligheter for produktene, samt å tilby et godt nettverk gjennom informasjonsutveksling, møter, seminarer og utviklingsprosjekter.

Pb 7072 Majorstuen

NO-0306 Oslo

Telefon: 23088853
Faks:

Oslo

Norsk Kjemisk Selskap

NKS har som formål å arbeide for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning, samt å representere norske kjemikere i internasjonale fora.

Pb 1107 Blindern

NO-0317 Oslo

Telefon: 22855588
Faks:

Oslo

Norsk Møbelfaglig Senter

Senteret er eit museum og eit dokumentasjonssenter for den norske møbelindustrien. Møbelmuseet har et rikhaldig bibliotek, kjeldeskrift frå møbelbedrifter, eit bildearkiv m. m. Vi har også ei stor samling møblar og produksjonsutstyr som viser utviklinga av den møbelindustrielle produksjonen i Norge frå hundreårsskiftet 1900 og fram til i dag. I den faste utstillinga kan ein sjå møblar frå heile den meir enn hundre år lange historia til møbelindustrien.

Storgata 18

NO-6230 Sykkylven

Telefon: 70253003
Faks: 70253083

Sykkylven

Norsk Treteknisk Institutt

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) ble etablert i 1949 som et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 130 medlemsbedrifter. Treteknisk skal fremme medlemsbedriftenes lønnsomhet ved bruk av oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Postboks 113 Blindern

NO-0314 Oslo

Telefon: 98853333
Faks: 22604291

Oslo

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. Stiftet i 1945. Bare medlemmer av NIL kan benytte MNIL i sin tittel.

Josefines gate 34

NO-0351 Oslo

Telefon: 23332464
Faks:

Oslo

Olje & Gass / Norsk Industri

Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass representerer hoveddelen av norske leverandører til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel og internasjonalt.

Pb 7072 Majorstuen

NO-0306 Oslo

Telefon: 23088836
Faks:

Oslo

Sintef Byggforsk

SINTEF Byggforsk forsker på bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi tilbyr spisskompetanse innen arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. SINTEF Byggforsk har byggenæringens største og mest velutstyrte laboratorier for prøving etter nasjonale og internasjonale standarder.

Pb 124 Blindern

NO-0314 Oslo

Telefon: 73593000
Faks: 22699438

Oslo

Statens Vegvesen

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Postboks 8142 Dep

NO-0033 Oslo

Telefon: 02030
Faks: 22073768

Oslo

Yrkesorganisasjonenes Sentral- Forbund - Kommune

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS har som formål å: – ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter – utvikle fellesskapet mellom de tilsluttede forbund – samarbeide med andre organisasjoner så vel innen- som utenlands for å ivareta felles interesser.

Postboks 151 Bryn

NO-0611 Oslo

Telefon: 22072599
Faks: 22072510

Oslo