JAMI Rakennus Oy
Rasulankatu 7 B 14
FI-33730 Tampere
Kommune: Tammerfors
Fylke: Vest-Finland